Član članu

Pravila in pogoji uporabe sistema Član-Članu


 1. Upravljavec sistema Član-Članu je Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljevanju GZS), Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana.
 2. Splošni pogoji uporabe sistema Član-Članu opredeljujejo pogoje uporabe navedenega sistema strani oziroma pravice in obveznosti med upravljavcem sistema Član-Članu (GZS) in uporabniki sistema (ponudniki proizvodov in storitev ter uporabniki proizvodov in storitev).
 3. Sistem Član-Članu GZS je brezplačen posredniški sistem popustov sistem, ki je enostaven sistem za medsebojno sodelovanje in poslovno povezovanje članov GZS po načelu nudenja popustov in drugih ugodnosti članov GZS izključno drugim članom GZS.
 4. Predmet objav so storitve in proizvodi, za katere ponudnik storitev in proizvodov - član GZS nudi drugim članom GZS posebne popuste in ostale ugodnosti, ki se razlikujejo in so ugodnejši od siceršnje javno objavljene ponudbe popustov in akcij ponudnika.
 5. Ponudnik storitev in proizvodov skrbi za aktualnost besedila objave.
 6. Ponudnik storitev in proizvodov lahko samostojno določi rok posamezne objave, pri čemer upošteva, da je najdaljši rok objave posameznega besedila eno leto.
 7. Ponudnik storitev in proizvodov se zavezuje tekoče obveščati vse pristojne zaposlene osebe v podjetju o objavljeni ponudbi v sistemu Član-Članu.
 8. Ponudnik storitev in proizvodov se strinja, da lahko GZS po lastni presoji objavlja in oglašuje ponudbe v okviru sistema Član-Članu v vseh oglaševalskih aktivnostih v zvezi s sistemom Član-Članu.
 9. Ponudnik storitev in proizvodov sistema se zavezuje, da bodo njegove objave resnične, pravilne in točne, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in moralno nesporne.
 10. Ponudnik s podpisom prijavnega obrazca sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave, odškodnine za kakršnokoli morebitno škodo, nastalo iz/v zvezi z uporabo strani clan-clanu.gzs.si
 11. Vsi morebitni spori, reklamacije oziroma kakršnikoli zahtevki iz/zaradi/v zvezi z objavo na portalu (resničnost, pravilnost, točnost podatkov ponudbe, cena, popusti, ipd.) se rešujejo izključno med uporabniki sistema. Upravljavec sistema oz. GZS ne nosi nikakršne odgovornosti ne do ponudnika, ne do uporabnika storitev oziroma proizvodov.
 12. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS bo po prejemu popolne prijave in izpolnjeni izjavi o resničnosti podatkov članu GZS objavil tekst ponudbe na strani clan-clanu.si. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS si pridržuje pravico, da preveri podatke iz prijave člana GZS in da prijavo zavrne, če oceni, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih. Tekst ponudbe se vnaša preko spletnega obrazca za vnos ponudbe, morebitni popravki pa se pošljejo po e-posti na naslov dijana.botonjic@gzs.si.
 13. Upravljavec strani clan-clanu.gzs.si oz. GZS si pridržuje pravico, da nemudoma prepove dostop do sistema tistemu ponudniku storitev in proizvodov, ki ta pravila krši ali kakorkoli škoduje sistemu Član-Članu in GZS.
 14. Ponudnik oz. uporabnik storitev in proizvodov dovoljuje upravljalcu sistema Član-Članu oz. GZS uporabo posredovanih osebnih podatkov tako, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov na način in za namene neposrednega trženja. Ponudnik storitev in proizvodov lahko kadar koli zahteva, da GZS preneha uporabljati osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.
 15. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika ter da bo informacije o posamezniku obdelovala zgolj v okviru namena zbiranja oz. obdelave osebnih podatkov, t.j. neposrednega trženja.
 16. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS ne odgovarja za vsebine objavljene na portalu clan-clanu.gzs.si.
 17. Kopiranje kateregakoli dela portala clan-clanu.gzs.si, vključno z vsemi podatki, ki jih priskrbijo uporabniki sistema, ni dovoljeno brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljalca sistema Član-Članu.
 18. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa ali napak v delovanju spletne strani.
 19. Upravljavec sistema Član-Članu oz. GZS si pridržuje pravico do posodobitev in sprememb splošnih pogojev uporabe. Spremembe veljajo od trenutka objave na strani clan-clanu.gzs.si.